• Thủ tục hành chính: T-HBI-255362-TT

  Tên TTHC:Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:- Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:- Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Quản lý hoạt động xây dựng.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Xây dựng
  Lĩnh vực:Xây dựng
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255512-TT

  Tên TTHC:Thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế - dự toán công trình lâm sinh.
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế - dự toán
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:Trong vòng 15 ngày làm việc (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Chi cục Lâm nghiệp
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Nông nghiệp &PTNT
  Lĩnh vực:Lâm nghiệp
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255366-TT

  Tên TTHC:Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:- Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:- Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:- Trực tiếp tại Bộ phận giao dịch “Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Xây dựng
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Quản lý hoạt động xây dựng.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Xây dựng
  Lĩnh vực:Xây dựng
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255358-TT

  Tên TTHC:Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị.
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:- Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.
  Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  Thời hạn giải quyết:- Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Quản lý hoạt động xây dựng.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Xây dựng
  Lĩnh vực:Xây dựng
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255524-TT

  Tên TTHC:Cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con.
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:Trong vòng 15 ngày làm việc (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Chi cục lâm nghiệp
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục lâm nghiệp
  Lĩnh vực:Lâm nghiệp
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255504-TT

  Tên TTHC:Thủ tục cấp Chứng chỉ nguồn giống cây trồng lâm nghiệp
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:Chứng chỉ
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:Trong vòng 20 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Phòng, ban, Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản của sở liên quan.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Chi cục Lâm nghiệp
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Nông nghiệp &PTNT
  Lĩnh vực:Lâm nghiệp
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255502-TT

  Tên TTHC:Đăng ký, xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm.
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:Công văn xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ thực vật và mời chuyên gia bên ngoài để thẩm định hồ sơ, nội dung quảng cáo (nếu cần).
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.
  Lĩnh vực:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255500-TT

  Tên TTHC:Đăng ký, xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:Công văn xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ thực vật và mời chuyên gia bên ngoài để thẩm định hồ sơ, nội dung quảng cáo (nếu cần).
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.
  Lĩnh vực:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255446-TT

  Tên TTHC:Kiểm tra, chứng nhận đảm bảo chất lượng xây dựng đập
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:Báo cáo kết quả kiểm tra, chứng nhận đảm bảo an toàn đập
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Phòng QL xây dựng công trình Sở Nông nghiệp và PTNT.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Chi cục thuỷ lợi & PCLB- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh Hòa Bình
  Lĩnh vực:Thủy lợi
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255399-TT

  Tên TTHC:Cấp giấy phép di dời công trình
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy phép di dời công trình kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép di dời công trình.
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:- Đối với công trình: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; - Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; - Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận giao dịch “Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Xây dựng.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Quản lý hoạt động xây dựng.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình
  Lĩnh vực:Xây dựng
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255396-TT

  Tên TTHC:Cấp giấy phép xây dựng tạm
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy phép xây dựng tạm kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:- Đối với công trình: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; - Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  Cách thức thực hiện:- Trực tiếp tại Bộ phận giao dịch “Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Xây dựng.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Quản lý hoạt động xây dựng
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình
  Lĩnh vực:Xây dựng
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255394-TT

  Tên TTHC:Cấp lại giấy phép xây dựng
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy phép xây dựng được cấp lại dưới hình thức bản sao.
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:- Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Quản lý hoạt động xây dựng
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Xây dựng
  Lĩnh vực:Xây dựng
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255392-TT

  Tên TTHC:Gia hạn giấy phép xây dựng
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:Cho phép gia hạn không quá 6 tháng.
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:- Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Quản lý hoạt động xây dựng
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Xây dựng
  Lĩnh vực:Xây dựng
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255389-TT

  Tên TTHC:Điều chỉnh giấy phép xây dựng
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:- Nội dung giấy phép xây dựng điều chỉnh được ghi trực tiếp vào giấy phép xây dựng đã cấp hoặc ghi thành Phụ lục riêng và là bộ phận không tách rời với giấy phép xây dựng đã được cấp; - Đối với trường hợp không đủ điều kiện để điều chỉnh giấy phép xây dựng, Sở Xây dựng có văn bản trả lời.
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:- Đối với công trình: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; - Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Quản lý hoạt động xây dựng
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Xây dựng tỉnh
  Lĩnh vực:Xây dựng
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255376-TT

  Tên TTHC:Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:- Đối với công trình: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; - Đối với nhà ở riêng lẻ: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  Cách thức thực hiện:- Trực tiếp tại Bộ phận giao dịch “Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Xây dựng.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Quản lý hoạt động xây dựng
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Xây dựng
  Lĩnh vực:Xây dựng
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255374-TT

  Tên TTHC:Cấp giấy phép xây dựng cho dự án
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:- Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp GPXD.
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:- Trực tiếp tại Bộ phận giao dịch “Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Xây dựng.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Quản lý hoạt động xây dựng.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Xây dựng
  Lĩnh vực:Xây dựng
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255371-TT

  Tên TTHC:Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:- Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:- Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  Cách thức thực hiện:- Trực tiếp tại Bộ phận giao dịch “ Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Xây dựng.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Quản lý hoạt động xây dựng.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Xây dựng
  Lĩnh vực:Xây dựng
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255367-TT

  Tên TTHC:Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:- Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở xây dựng hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:- Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  Cách thức thực hiện:- Trực tiếp tại Bộ phận giao dịch “Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Xây dựng.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Quản lý hoạt động xây dựng.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Xây dựng
  Lĩnh vực:Xây dựng
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255363-TT

  Tên TTHC:Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo, tín ngưỡng
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:- Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:- Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:- Trực tiếp tại Bộ phận giao dịch “Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Xây dựng
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Quản lý hoạt động xây dựng.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Xây dựng
  Lĩnh vực:Xây dựng
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255361-TT

  Tên TTHC:Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:- Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:- Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:- Trực tiếp Bộ phận giao dịch “ Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Xây dựng
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Quản lý hoạt động xây dựng.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Xây dựng
  Lĩnh vực:Xây dựng
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255370-TT

  Tên TTHC:Thủ tục giải quyết tố cáo
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:Quyết định hành chính
  Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  Thời hạn giải quyết:Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết, đối với vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Thanh tra tra Sở Nông nghiệp và PTNT
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Nông nghiệp và PTNT Hòa Bình
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-LAC-251490-TT

  Tên TTHC:Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
  Bộ, tỉnh:Lai Châu
  Kết quả của việc thực hiện:Quyết định hành chính
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (không kể thời gian gửi hồ sơ qua Bưu điện).
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Phòng lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện; UBND cấp xã.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Lao động-TBXH tỉnh Lai Châu
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động-TBXH tỉnh Lai Châu
  Lĩnh vực:Người có công
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-LDG-255838-TT

  Tên TTHC:Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng
  Bộ, tỉnh:Lâm Đồng
  Kết quả của việc thực hiện:Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng được công chứng.
  Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  Thời hạn giải quyết:Trong ngày làm việc đối với hồ sơ hợp lệ; Đối với hợp đồng, giao dịch có tình tiết phức tạp thì thời hạn công chứng không quá ba ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. (Thời gian xác minh, giám định không tính vào thời hạn công chứng).
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Công Chứng
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Công Chứng
  Lĩnh vực:Tư pháp
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-LDG-255842-TT

  Tên TTHC:Cấp bản sao văn bản công chứng
  Bộ, tỉnh:Lâm Đồng
  Kết quả của việc thực hiện:Bản sao văn bản công chứng được cấp tại Phòng công chứng.
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:Thực hiện ngay trong ngày tiếp nhận đề nghị cấp bản sao văn bản công chứng.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Công Chứng
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Công Chứng
  Lĩnh vực:Tư pháp
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »