• Thủ tục hành chính: T-THA-231610-TT

  Bộ, tỉnh:Thanh Hóa
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Không.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá.
  Lĩnh vực:Kế hoạch và Đầu tư
  Tên TTHC:Thông báo lập địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-THA-231609-TT

  Bộ, tỉnh:Thanh Hóa
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Không
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá.
  Lĩnh vực:Kế hoạch và Đầu tư
  Tên TTHC:Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên.
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-THA-231608-TT

  Bộ, tỉnh:Thanh Hóa
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Không
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá.
  Lĩnh vực:Kế hoạch và Đầu tư
  Tên TTHC:Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-THA-231606-TT

  Bộ, tỉnh:Thanh Hóa
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Không.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá.
  Lĩnh vực:Kế hoạch và Đầu tư
  Tên TTHC:Thông báo lập địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-THA-231605-TT

  Bộ, tỉnh:Thanh Hóa
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Không.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá.
  Lĩnh vực:Kế hoạch và Đầu tư
  Tên TTHC:Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty TNHH một thành viên.
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-THA-231604-TT

  Bộ, tỉnh:Thanh Hóa
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Không.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá.
  Lĩnh vực:Kế hoạch và Đầu tư
  Tên TTHC:Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty TNHH một thành viên.
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-THA-231603-TT

  Bộ, tỉnh:Thanh Hóa
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  Thời hạn giải quyết:5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Không.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá.
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá.
  Lĩnh vực:Kế hoạch và Đầu tư
  Tên TTHC:Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh.
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-THA-231602-TT

  Bộ, tỉnh:Thanh Hóa
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  Thời hạn giải quyết:5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ
  Cách thức thực hiện:Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Không.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá.
  Lĩnh vực:Kế hoạch và Đầu tư
  Tên TTHC:Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân.
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-THA-231600-TT

  Bộ, tỉnh:Thanh Hóa
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  Thời hạn giải quyết:5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ
  Cách thức thực hiện:Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Không.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá.
  Lĩnh vực:Kế hoạch và Đầu tư
  Tên TTHC:Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên chủ sở hữu là cá nhân.
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-THA-231599-TT

  Bộ, tỉnh:Thanh Hóa
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ
  Cách thức thực hiện:Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Không.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá.
  Lĩnh vực:Kế hoạch và Đầu tư
  Tên TTHC:Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên chủ sở hữu là tổ chức.
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-THA-231601-TT

  Bộ, tỉnh:Thanh Hóa
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ
  Cách thức thực hiện:Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Không.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá.
  Lĩnh vực:Kế hoạch và Đầu tư
  Tên TTHC:Đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-NBI-233031-TT

  Bộ, tỉnh:Ninh Bình
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Không
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh
  Lĩnh vực:Nông nghiệp
  Tên TTHC:Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-NBI-233028-TT

  Bộ, tỉnh:Ninh Bình
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá, nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì cấp giấy chứng nhận
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh
  Lĩnh vực:Nông nghiệp
  Tên TTHC:Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-NBI-233021-TT

  Bộ, tỉnh:Ninh Bình
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá, nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì cấp giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Chi cục trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh
  Lĩnh vực:Nông nghiệp
  Tên TTHC:Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-THA-231268-TT

  Bộ, tỉnh:Thanh Hóa
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy xác nhận
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Không.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :UBND xã, phường.
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND xã, phường.
  Lĩnh vực:Công Thương
  Tên TTHC:Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu (đối với trường hợp bị mất, bị tiêu huỷ toàn bộ hoặc một phần, bị rách nát hoặc bị cháy)
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-THA-231267-TT

  Bộ, tỉnh:Thanh Hóa
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy xác nhận
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Không.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :UBND xã, phường.
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND xã, phường.
  Lĩnh vực:Công Thương
  Tên TTHC:Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu (đối với trường hợp Giấy xác nhận đăng ký hết thời hạn hiệu lực)
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-THA-231266-TT

  Bộ, tỉnh:Thanh Hóa
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy xác nhận
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Không.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :UBND xã, phường.
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND xã, phường.
  Lĩnh vực:Công Thương
  Tên TTHC:Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-THA-231265-TT

  Bộ, tỉnh:Thanh Hóa
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy xác nhận
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Không.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :UBND xã, phường.
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND xã, phường.
  Lĩnh vực:Công Thương
  Tên TTHC:Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-THA-234836-TT

  Bộ, tỉnh:Thanh Hóa
  Tên TTHC:Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-NTH-231775-TT

  Bộ, tỉnh:Ninh Thuận
  Kết quả của việc thực hiện:Quyết định hành chính
  Thời hạn giải quyết:20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  Lĩnh vực:Văn hóa
  Tên TTHC:Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-NTH-231772-TT

  Bộ, tỉnh:Ninh Thuận
  Kết quả của việc thực hiện:Quyết định hành chính
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:02 tháng.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Vụ Khách sạn, Tổng cục Du lịch.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổng cục Du lịch.
  Lĩnh vực:Du lịch
  Tên TTHC:Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-NTH-231767-TT

  Bộ, tỉnh:Ninh Thuận
  Kết quả của việc thực hiện:Quyết định hành chính
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:02 tháng
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Vụ Khách sạn, Tổng cục Du lịch.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổng cục Du lịch.
  Lĩnh vực:Du lịch
  Tên TTHC:Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5 sao cho khách sạn, làng du lịch
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-NTH-231724-TT

  Bộ, tỉnh:Ninh Thuận
  Kết quả của việc thực hiện:Quyết định hành chính
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:02 tháng
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Vụ Khách sạn, Tổng cục Du lịch.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổng cục Du lịch.
  Lĩnh vực:Du lịch
  Tên TTHC:Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-NTH-231776-TT

  Bộ, tỉnh:Ninh Thuận
  Kết quả của việc thực hiện:Văn bản xác nhận
  Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  Lĩnh vực:Văn hóa
  Tên TTHC:Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
«« « 4234 4235 4236 » »»