• Thủ tục hành chính: T-TNG-250770-TT

  Tên TTHC:Giải quyết việc cải tạo, nâng cấp xây mới công trình tôn giáo
  Bộ, tỉnh:Thái Nguyên
  Kết quả của việc thực hiện:Văn bản chấp thuận Hoặc không chấp thuận của UBND tỉnh
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh Thái Nguyên
  Lĩnh vực:Nội vụ
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-TNG-250740-TT

  Tên TTHC:Cấp đăng ký hoặc không cấp đăng ký hoạt động cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều quận, huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  Bộ, tỉnh:Thái Nguyên
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận đăng ký dòng tu, tu viện
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh Thái Nguyên
  Lĩnh vực:Nội vụ
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-TNG-250757-TT

  Tên TTHC:Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) việc đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý
  Bộ, tỉnh:Thái Nguyên
  Kết quả của việc thực hiện:Văn bản chấp thuận
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh Thái Nguyên
  Lĩnh vực:Nội vụ
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-TNG-250735-TT

  Tên TTHC:Cấp đăng ký hoặc không không cấp đăng ký hoạt động của hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong phạm vi một tỉnh
  Bộ, tỉnh:Thái Nguyên
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận Quyết định hành chính đăng ký Hội đoàn tôn giáo theo mẫu
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh Thái Nguyên
  Lĩnh vực:Nội vụ
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-TNG-250754-TT

  Tên TTHC:Tiếp nhận và giải quyết đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử
  Bộ, tỉnh:Thái Nguyên
  Kết quả của việc thực hiện:Văn bản chấp thuận đăng ký dòng tu, tu viện
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh Thái Nguyên
  Lĩnh vực:Nội vụ
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-TNG-250723-TT

  Tên TTHC:Chấp thuận hoặc không chấp thuận thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (cơ sở)
  Bộ, tỉnh:Thái Nguyên
  Kết quả của việc thực hiện:Quyết định hành chính hoặc văn bản không chấp thuận của UBND tỉnh
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh Thái Nguyên
  Lĩnh vực:Nội vụ
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-TNG-250747-TT

  Tên TTHC:Chấp thuận hoặc không chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo
  Bộ, tỉnh:Thái Nguyên
  Kết quả của việc thực hiện:Văn bản chấp thuận đăng ký dòng tu, tu viện
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:15 (mười năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh Thái Nguyên
  Lĩnh vực:Nội vụ
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-TNG-250611-TT

  Tên TTHC:Thủ tục chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tập trung để sinh hoạt tôn giáo tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam của người nước ngoài
  Bộ, tỉnh:Thái Nguyên
  Kết quả của việc thực hiện:Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận của UBND tỉnh
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:25 (hai mươi năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh Thái Nguyên
  Lĩnh vực:Nội vụ
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-TNG-249665-TT

  Tên TTHC:Thủ tục tiếp nhận và giải quyết đăng ký người đi học ở nước ngoài về được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử
  Bộ, tỉnh:Thái Nguyên
  Kết quả của việc thực hiện:Văn bản chấp thuận
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:10 (mười ) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh Thái Nguyên
  Lĩnh vực:Nội vụ
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-TNG-250608-TT

  Tên TTHC:Thủ tục chấp thuận hoặc không chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo
  Bộ, tỉnh:Thái Nguyên
  Kết quả của việc thực hiện:Văn bản chấp thuận
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:15 (mười năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh Thái Nguyên
  Lĩnh vực:Nội vụ
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-TNG-250536-TT

  Tên TTHC:Thủ tục chấp thuận hoặc không chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo
  Bộ, tỉnh:Thái Nguyên
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:15 (mười năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh Thái Nguyên
  Lĩnh vực:Nội vụ
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-TNG-250703-TT

  Tên TTHC:Thủ tục chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng như: Lễ hội được tổ chức lần đầu; được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn; được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với trước
  Bộ, tỉnh:Thái Nguyên
  Kết quả của việc thực hiện:Văn bản chấp thuận Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận của UBND tỉnh
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:20 ngày (hai mươi ngày) làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh Thái Nguyên
  Lĩnh vực:Nội vụ
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-TNG-250719-TT

  Tên TTHC:Công nhận hoặc không công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  Bộ, tỉnh:Thái Nguyên
  Kết quả của việc thực hiện:Quyết định hành chính Văn bản chấp thuận Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận của UBND tỉnh
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:30 ngày (ba mươi ngày) làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh Thái Nguyên
  Lĩnh vực:Nội vụ
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-VTB-253891-TT

  Tên TTHC:Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương
  Bộ, tỉnh:Bà Rịa - Vũng Tàu
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
  Lĩnh vực:thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-VTB-253899-TT

  Tên TTHC:Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương
  Bộ, tỉnh:Bà Rịa - Vũng Tàu
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:a) Trường hợp Giấy chứng nhận hết hạn: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. b) Trường hợp Giấy chứng nhận đã được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
  Lĩnh vực:thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-VTB-253293-TT

  Tên TTHC:Cấp phát mã số quan hệ ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (Đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách tỉnh).
  Bộ, tỉnh:Bà Rịa - Vũng Tàu
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc.
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Các đơn vị có yêu cầu.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (phòng Ngân sách).
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
  Lĩnh vực:Quản lý ngân sách nhà nước
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-VTB-253277-TT

  Tên TTHC:Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  Bộ, tỉnh:Bà Rịa - Vũng Tàu
  Kết quả của việc thực hiện:Thông báo cấp bổ sung kinh phí cho ngân sách huyện, thành phố.
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:03 Ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
  Lĩnh vực:Quản lý ngân sách nhà nước
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-VTB-253221-TT

  Tên TTHC:Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Tỉnh
  Bộ, tỉnh:Bà Rịa - Vũng Tàu
  Kết quả của việc thực hiện:Quyết định hành chính
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:+ Nhóm A: 7 tháng; + Nhóm B: 5 tháng; + Nhóm C: 4 tháng; + Công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: 3 tháng (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ).
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  Lĩnh vực:Quản lý ngân sách nhà nước
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-VTB-253213-TT

  Tên TTHC:Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện dự án”) đã đăng ký mã số sử dụng Ngân sách tỉnh
  Bộ, tỉnh:Bà Rịa - Vũng Tàu
  Kết quả của việc thực hiện:Cập nhật thông tin trên phần mềm cấp mã số dự án.
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng đầu tư thuộc Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
  Lĩnh vực:Quản lý ngân sách nhà nước
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-VTB-253203-TT

  Tên TTHC:Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư XDCB giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Chủ đầu tư dự án đầu tư XDCB ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư năm trong kế họach vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách tỉnh)
  Bộ, tỉnh:Bà Rịa - Vũng Tàu
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc.
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Phòng Đầu tư).
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
  Lĩnh vực:Quản lý ngân sách nhà nước
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-VTB-253192-TT

  Tên TTHC:Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện dự án”) đã đăng ký mã số sử dụng Ngân sách (huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn).
  Bộ, tỉnh:Bà Rịa - Vũng Tàu
  Kết quả của việc thực hiện:Cập nhật thông tin trên phần mềm cấp mã số dự án.
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Phòng Đầu tư);
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  Lĩnh vực:Quản lý ngân sách nhà nước
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-VTB-253177-TT

  Tên TTHC:2. Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư XDCB giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư năm trong kế họach vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách huyện, thành phố; cấp ngân sách xã, phường, thị trấn).
  Bộ, tỉnh:Bà Rịa - Vũng Tàu
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Phòng Đầu tư);
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
  Lĩnh vực:Quản lý ngân sách nhà nước
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-VTB-253168-TT

  Tên TTHC:Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư XDCB giai đoạn thực hiện đầu tư (Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư năm trong kế họach vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách huyện, thị xã, thành phố, cấp ngân sách xã, phường, thị trấn).
  Bộ, tỉnh:Bà Rịa - Vũng Tàu
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Phòng Đầu tư);
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
  Lĩnh vực:Quản lý ngân sách nhà nước
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-VTB-253877-TT

  Tên TTHC:Chấp thuận mở tuyến mới đối với tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô
  Bộ, tỉnh:Bà Rịa - Vũng Tàu
  Kết quả của việc thực hiện:Văn bản chấp thuận mở tuyến
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ ra văn bản chấp thuận mở tuyến gửi doanh nghiệp, hợp tác xã. Trường hợp không chấp thuận, Sở giao thông vận tải phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Sở Giao thông vận tải đầu tuyến phía bên kia.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
  Lĩnh vực:Đường bộ
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »