• Văn bản pháp luật: Quyết định 84/2002/QĐ-TTg

  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Về việc bổ sung thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001 - 2005
  Người ký:Nguyễn Công Tạn
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo điện tử;
  Chức danh:Phó Thủ tướng
  Năm ban hành:2002
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:26/06/2002
  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
  Ngày ban hành:26/06/2002
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 82/2002/QĐ-TTg

  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
  Người ký:Phạm Gia Khiêm
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo điện tử;
  Chức danh:Phó Thủ tướng
  Năm ban hành:2002
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:11/07/2002
  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
  Ngày ban hành:26/06/2002
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 83/2002/QĐ-TTg

  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Về phạm vi áp dụng chính sách đối với các Khu kinh tế cửa khẩu biên giới của tỉnh Cao Bằng
  Người ký:Nguyễn Mạnh Cầm
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo điện tử;
  Chức danh:Phó Thủ tướng
  Năm ban hành:2002
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:01/01/2002
  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
  Ngày ban hành:26/06/2002
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 98/2002/QĐ-UB

  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Về việc bổ sung nhiệm vụ cho Công ty Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội và thành lập Trung tâm Tư vấn đầu tư và xây dựng
  Người ký:Đỗ Hoàng Ân
  Phạm vi:Hà Nội
  Nguồn thu thập:STP thành phố Hà Nội ;
  Chức danh:Phó Chủ tịch
  Năm ban hành:2002
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:27/06/2002
  Cơ quan ban hành:UBND thành phố Hà Nội
  Ngày ban hành:27/06/2002
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 674/2002/QĐ-NHNN

  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Về việc cho phép 06 (sáu) đơn vị Ngân hàng Nhà nước tham gia trực tiếp vào Hệ thống thanh toán điện tử Liên Ngân hàng được sử dụng tài khoản Thanh toán liên hàng để hạch toán các khoản thanh toán chuyển tiền với nhau thông qua Hệ thống thanh toán điện tử Liên Ngân hàng
  Người ký:Vũ Thị Liên
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo điện tử;
  Chức danh:Phó Thống đốc
  Năm ban hành:2002
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:27/06/2002
  Cơ quan ban hành:Ngân hàng Nhà nước
  Ngày ban hành:27/06/2002
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 97/2002/QĐ-UB

  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Về việc bổ sung nhiệm vụ cho Công ty Đầu tư xây dựng Hà Nội
  Người ký:Đỗ Hoàng Ân
  Phạm vi:Hà Nội
  Nguồn thu thập:STP thành phố Hà Nội ;
  Chức danh:Phó Chủ tịch
  Năm ban hành:2002
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:12/07/2002
  Cơ quan ban hành:UBND thành phố Hà Nội
  Ngày ban hành:27/06/2002
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Like 0
  1
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 669/2002/QĐ-NHNN

  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống tham nhũng và phòng, chống tội phạm của ngành Ngân hàng
  Người ký:Lê Đức Thuý
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo điện tử;
  Chức danh:Thống đốc
  Năm ban hành:2002
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:12/07/2002
  Cơ quan ban hành:Ngân hàng Nhà nước
  Ngày ban hành:27/06/2002
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 712/2002/QĐ-BLĐTBXH

  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Về việc điều chỉnh, bổ sung phụ cấp khu vực
  Người ký:Lê Duy Đồng
  Phạm vi:Toàn quốc
  Chức danh:Thứ trưởng
  Năm ban hành:2002
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:01/07/2002
  Cơ quan ban hành:Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ngày ban hành:27/06/2002
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 266/2002/QĐ-UB

  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Lào Cai
  Người ký:Bùi Quang Vinh
  Phạm vi:Tỉnh Lào Cai
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2002
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/28910/QD kem theo QD 266.zip
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:28/06/2002
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
  Ngày ban hành:28/06/2002
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 71/2002/QĐ-UB

  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Sửa đổi, bổ sung Điều 3 tại Quyết định số 84/2000/QĐ-UB và Điều 4 tại Quyết định số 85/2000/QĐ-UB ngày 18/8/2000 của UBND Tỉnh về việc phân công, phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh
  Người ký:Nguyễn Thế Thảo
  Phạm vi:Bắc Ninh
  Nguồn thu thập:STP Bắc Ninh;
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2002
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:13/07/2002
  Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Bắc Ninh
  Ngày ban hành:28/06/2002
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 85/2002/QĐ-TTg

  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về "Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn"
  Người ký:Phan Văn Khải
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo điện tử;
  Chức danh:Thủ tướng
  Năm ban hành:2002
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:28/06/2002
  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
  Ngày ban hành:28/06/2002
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 678/2002/QĐ-NHNN

  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Công bố lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam
  Người ký:Lê Đức Thuý
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo điện tử;
  Chức danh:Thống đốc
  Năm ban hành:2002
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:01/07/2002
  Cơ quan ban hành:Ngân hàng Nhà nước
  Ngày ban hành:28/06/2002
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 840/2002/QĐ-UB

  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Về việc thành lập quý đầu tư phát triển Hà Tây và điều lệ (Tạm thời)tổ chức, hoạt động quỹ đầu tư phát triển Hà Tây
  Người ký:Đỗ Văn Toan
  Phạm vi:Hà Tây
  Nguồn thu thập:STP tỉnh Hà Tây;
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2002
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:28/06/2002
  Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Hà Tây
  Ngày ban hành:28/06/2002
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 32/2002/QĐ-BTCCBCP

  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Về việc ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế Xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước
  Người ký:Đỗ Quang Trung
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo 37/2002;
  Chức danh:Bộ trưởng (Trưởng ban)
  Năm ban hành:2002
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:01/07/2002
  Cơ quan ban hành:Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ
  Ngày ban hành:01/07/2002
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 86/2002/QĐ-BTC

  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện lộ trình giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định hàng dệt-may mặc ký giữa Việt Nam và Cộng đồng Châu Âu (EU) cho giai đoạn 2002 - 2005
  Người ký:Trương Chí Trung
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo điện tử;
  Chức danh:Thứ trưởng
  Năm ban hành:2002
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:01/01/2002
  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
  Ngày ban hành:01/07/2002
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 679/2002/QĐ-NHNN

  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Về việc ban hành một số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ.
  Người ký:Lê Đức Thuý
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo 37/2002;
  Chức danh:Thống đốc
  Năm ban hành:2002
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:01/07/2002
  Cơ quan ban hành:Ngân hàng Nhà nước
  Ngày ban hành:01/07/2002
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 681/2002/QĐ-NHNN

  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban điều hành hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng
  Người ký:Nguyễn Văn Giàu
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo điện tử;
  Chức danh:Phó Thống đốc
  Năm ban hành:2002
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:01/07/2002
  Cơ quan ban hành:Ngân hàng Nhà nước
  Ngày ban hành:01/07/2002
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 85/2002/QĐ-BTC

  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nuớc
  Người ký:Trần Văn Tá
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo số 39/2002;
  Chức danh:Thứ trưởng
  Năm ban hành:2002
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:26/04/2002
  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
  Ngày ban hành:01/07/2002
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 2047/2002/QĐ-TTg

  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng, khai thác đảm bảo an toàn giao thông đường Pháp Vân - Cầu Giẽ
  Người ký:Ngô Thịnh Đức
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo 45/2002;
  Chức danh:Thứ trưởng
  Năm ban hành:2002
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:17/07/2002
  Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông vận tải
  Ngày ban hành:02/07/2002
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 59/2002/QĐ-BNNPTNT

  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Về việc quy định mức nước thiết kế cho các tuyến đê thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình
  Người ký:Lê Huy Ngọ
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo điện tử;
  Chức danh:Bộ trưởng
  Năm ban hành:2002
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:03/07/2002
  Cơ quan ban hành:Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Ngày ban hành:03/07/2002
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 87/2002/QĐ-TTg

  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Về việc thành lập Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam
  Người ký:Phan Văn Khải
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo điện tử;
  Chức danh:Thủ tướng
  Năm ban hành:2002
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:19/07/2002
  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
  Ngày ban hành:04/07/2002
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 2557/2002/QĐ-BYT

  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Về việc ban hành “Quy chế thông tin, quảng cáo thuốc dùng cho người và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người”
  Người ký:Đỗ Nguyên Phương
  Phạm vi:Toàn quốc
  Chức danh:Bộ trưởng
  Năm ban hành:2002
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/24538/4062Tep dinh kem.doc
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:04/07/2002
  Cơ quan ban hành:Bộ Y tế
  Ngày ban hành:04/07/2002
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 86/2002/QĐ-TTg

  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Về việc thành lập Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi
  Người ký:Phan Văn Khải
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo điện tử;
  Chức danh:Thủ tướng
  Năm ban hành:2002
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:19/07/2002
  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
  Ngày ban hành:04/07/2002
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
«« « 1304 1305 1306 » »»