• Văn bản pháp luật: Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BCA-BQP-BTC

  Người ký:Lê Thế Tiệm
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo số 412 & 413/2007;
  Chức danh:Thứ trưởng
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/14008/6171phuluc.zip
  Loại văn bản:Thông tư liên tịch
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:26/06/2007
  Cơ quan ban hành:Bộ Công an
  Ngày ban hành:07/06/2007
  Hướng dẫn chế độ lao động, dạy nghề và sử dụng kết quả lao động của phạm nhân trong trại giam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Thông tư liên tịch 05/2007/TTLT/NHNN-BKH-BTC-BTM

  Người ký:Nguyễn Đồng Tiến
  Ngành:Công Thương Kế hoạch và Đầu tư Tài chính
  Nguồn thu thập:Công báo số 442+443, năm 2007
  Chức danh:Phó Thống đốc
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/13182/05.2007.TTLT.NHNN.BKH.BTC.BTM.doc
  Loại văn bản:Thông tư liên tịch
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:08/07/2007
  Cơ quan ban hành:Ngân hàng Nhà nước
  Ngày ban hành:14/06/2007
  Hướng dẫn thực hiện một số điểm về lập và phân tích cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BVHTT-BTC

  Người ký:Đỗ Quý Doãn
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo số 442 & 443/2007;
  Chức danh:Thứ trưởng
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/14036/PLTTLT17.zip
  Loại văn bản:Thông tư liên tịch
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:08/07/2007
  Cơ quan ban hành:Bộ Văn hoá - Thông tin
  Ngày ban hành:14/06/2007
  Hướng dẫn hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương giai đoạn 2006 - 2010
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 1018/QĐ-UBND

  Người ký:Nguyễn Văn Thành
  Chức danh:Phó Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36639/QĐ.1018.2007.UBND.doc
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Chưa xác định
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:UBND thành phố Hải Phòng
  Ngày ban hành:14/06/2007
  Về việc ban hành Quy chế trang bị, sử dụng, bảo quản máy thông tin liên lạc vô tuyến sóng ngắn cho tàu cá của thành phố Hải Phòng
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Thông tư 64/2007/TT-BTC

  Người ký:Trần Văn Tá
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo số 508 & 509/2007;
  Chức danh:Thứ trưởng
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/13227/4482Phu luc.zip
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:27/07/2007
  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
  Ngày ban hành:15/06/2007
  Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2008
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 1031/2007/QĐ-UBND

  Người ký:Trịnh Quang Sử
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36640/QĐ.1031.2007.UBND.doc
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Chưa xác định
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:UBND thành phố Hải Phòng
  Ngày ban hành:15/06/2007
  Về việc ban hành Qui định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hải Phòng
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 02/2007/QĐ-DSGDTE

  Người ký:Lê Thị Thu
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo số 444 & 445/2007;
  Chức danh:Bộ trưởng (Chủ nhiệm)
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:09/07/2007
  Cơ quan ban hành:Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em
  Ngày ban hành:20/06/2007
  Về việc ban hành Tiêu chuẩn Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 936/2007/QĐ-UBND

  Người ký:Hà Đức Toại
  Ngành:Tài chính
  Nguồn thu thập:Công báo số 14+15, năm 2007
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/40695/936.2007.QĐ.UBND.doc
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:06/08/2007
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
  Ngày ban hành:21/06/2007
  Về việc ban hành mức thu và tỷ lệ trích để lại các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị định 111/2007/NĐ-CP

  Người ký:Nguyễn Tấn Dũng
  Ngành:Kế hoạch và Đầu tư
  Nguồn thu thập:Công báo số 474 & 475/2007;
  Chức danh:Thủ tướng
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/13947/111.2007.NĐ-CP.doc
  Loại văn bản:Nghị định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:18/07/2007
  Cơ quan ban hành:Chính phủ
  Ngày ban hành:26/06/2007
  Về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật doanh nghiệp
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 1222/2007/QĐ-UBND

  Người ký:Hoàng Văn Kể
  Ngành:Tư pháp
  Chức danh:Phó Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36646/CT.QĐ.1222.2007.UBND.doc
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Chưa xác định
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:UBND thành phố Hải Phòng
  Ngày ban hành:09/07/2007
  Phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở Hải Phòng từ năm 2007 đến năm 2010
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 1234/QĐ-UBND

  Người ký:Trịnh Quang Sử
  Ngành:Kế hoạch và Đầu tư
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36647/QĐ.1234.2007.UBND.doc
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Chưa xác định
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:UBND thành phố Hải Phòng
  Ngày ban hành:10/07/2007
  Về việc thành lập Hội đồng Phát triển bền vững thành phố Hải Phòng và phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 1247/2007/QĐ-UBND

  Người ký:Hoàng Văn Kể
  Ngành:Văn hóa - Thông tin
  Chức danh:Phó Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36648/QĐ.1247.2007.UBND.doc
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Chưa xác định
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:UBND thành phố Hải Phòng
  Ngày ban hành:11/07/2007
  Về việc phê duyệt Quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2007 - 2020
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị quyết 96/2007/NQ-HĐND

  Người ký:Mùa A Sơn
  Phạm vi:Tỉnh Điện Biên
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/30751/96-2007-NQ-HĐND.doc
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:HĐND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:13/07/2007
  Về Chính sách hỗ trợ sản xuất Nông - Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung chính sách đầu tư hỗ trợ xây dựng kênh mương loại 3 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị quyết 95/2007/NQ-HĐND

  Người ký:Mùa A Sơn
  Phạm vi:Tỉnh Điện Biên
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/30754/95-2007-NQ-HĐND.doc
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:HĐND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:16/07/2007
  Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị quyết 98/2007/NQ-HĐND

  Người ký:Mùa A Sơn
  Phạm vi:Tỉnh Điện Biên
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/30755/98-2007-NQ-HĐND.doc
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:HĐND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:16/07/2007
  Về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức đi học
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị quyết 92/2007/NQ-HĐND

  Người ký:Mùa A Sơn
  Phạm vi:Tỉnh Điện Biên
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/30756/92-2007-NQ-HĐND.doc
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn/dienbien/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=30756
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:HĐND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:16/07/2007
  Về việc Quy định danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị quyết 93/2007/NQ-HĐND

  Người ký:Mùa A Sơn
  Ngành:Tư pháp
  Nguồn thu thập:công báo số 10 + 11
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36535/93.2007.NQ.HĐND.doc
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:25/08/2014
  Cơ quan ban hành:HĐND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:16/07/2007
  Về việc thông qua quy định nội dung, định mức chi phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị quyết 94/2007/NQ-HĐND

  Người ký:Mùa A Sơn
  Ngành:Y tế
  Nguồn thu thập:công báo số 10 + 11
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36700/94.2007.NQ.HĐND.doc
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:25/08/2007
  Cơ quan ban hành:HĐND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:16/07/2007
  Về việc điều chỉnh mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản và hỗ trợ tiền thuốc cho hoạt động của Y tế thôn, bản
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị quyết 97/2007/NQ-HĐND

  Người ký:Mùa A Sơn
  Ngành:Lao động - Thương binh và Xã hội
  Nguồn thu thập:công báo số 10 + 11
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36704/97.2007.NQ.HĐND.doc
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn/dienbien/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36704
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:25/08/2007
  Cơ quan ban hành:HĐND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:16/07/2007
  Về việc Thông qua Quy định mức đóng góp, mức trợ cấp, mức miễn giảm đóng góp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, tại gia đình, cộng đồng và một số chế độ, chính sách đặc thù đối với cán bộ làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Điện Biên
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị quyết 99/2007/NQ-HĐND

  Người ký:Mùa A Sơn
  Ngành:Văn hóa Thể thao và Du lịch
  Nguồn thu thập:công báo số 10 + 11
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36707/99.2007.NQ.HĐND.doc
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn/dienbien/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36707
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:25/08/2007
  Cơ quan ban hành:HĐND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:16/07/2007
  Về việc thông qua Đề án đào tạo VĐV năng khiếu TDTT và huấn luyện VĐV thành tích cao tỉnh Điện Biên giai đoạn 2007-2010
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 1330/QĐ-UBND

  Người ký:Nguyễn Văn Thành
  Chức danh:Phó Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36649/QĐ.1330.2007.UBND.doc
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Chưa xác định
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:UBND thành phố Hải Phòng
  Ngày ban hành:20/07/2007
  Về việc Quy định mức thu tiền nước đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước từ công trình thuỷ lợi cấp cho các nhà máy, các trạm cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 973/QĐ-TTg

  Người ký:Nguyễn Sinh Hùng
  Phạm vi:Các tỉnh miền núi phía Bắc Các tỉnh Tây Nguyên
  Chức danh:Phó Thủ tướng
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/25435/QD973.TTG.2007.zip
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
  Ngày ban hành:31/07/2007
  Về hỗ trợ lãi suất để thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 1416/QĐ-UBND

  Người ký:Trịnh Quang Sử
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36657/QĐ.1416.2007.UBND.doc
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Chưa xác định
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:UBND thành phố Hải Phòng
  Ngày ban hành:02/08/2007
  Về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội quận Lê Chân đến năm 2020.
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Thông tư 08/2007/TT-BTNMT

  Người ký:Mai Ái Trực
  Ngành:Tài nguyên và Môi trường
  Chức danh:Bộ trưởng
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/38531/08.2007.TT.BTNMT.doc
  Loại văn bản:Thông tư
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Ngày ban hành:02/08/2007
  Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »