• Văn bản pháp luật: Quyết định 379/QĐ-UBND

  Người ký:Hoàng Văn Nhân
  Phạm vi:Tỉnh Điện Biên
  Chức danh:Phó Chủ tịch
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/30790/379-QĐ-UBND.doc
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:11/04/2008
  v/v năm 2008 phê duyệt danh sách các bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng cao năm 2008 tỉnh Điện Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 391/QĐ-UBND

  Người ký:Bùi Viết Bính
  Phạm vi:Tỉnh Điện Biên
  Chức danh:Phó Chủ tịch
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/30791/391-QĐ-UBND.doc
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:14/04/2008
  v/v năm 2008 phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND

  Người ký:Nguyễn Văn Thuận
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Chưa xác định
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:HĐND thành phố Hải Phòng
  Ngày ban hành:18/04/2008
  Về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu phát triển nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố đến năm 2010, 2020
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Chỉ thị 12/CT-UBND

  Người ký:Nguyễn Xuân Huế
  Nguồn thu thập:Công báo số 18
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/43884/12.CT.UBND.doc
  Loại văn bản:Chỉ thị
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:10/05/2008
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
  Ngày ban hành:29/04/2008
  Về việc tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 71/2008/QĐ-UBND

  Người ký:Nguyễn Xuân Huế
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/43872/71.2008.QĐ.UBND.doc
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
  Ngày ban hành:05/05/2008
  Về việc điều chỉnh Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 26/3/2008 của UBND Tỉnh về việc bãi miễn một số loại phí và lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 937/2008/QĐ-UBND

  Người ký:Nguyễn Bá Lộc
  Nguồn thu thập:Công báo
  Chức danh:Phó Chủ tịch
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/41023/937.2008.QĐ-UBND.doc
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn/phuyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=41023
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:16/06/2008
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
  Ngày ban hành:10/06/2008
  Về việc quy định Biểu cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC

  Người ký:Hứa Đức Nhị
  Ngành:Kế hoạch và Đầu tư Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tài chính
  Nguồn thu thập:Công báo số 377+378, năm 2007
  Chức danh:Thứ trưởng
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/24021/02.2008.TTLT.BKH.NN.TC.doc
  Loại văn bản:Thông tư liên tịch
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=24021
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:05/07/2008
  Cơ quan ban hành:Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  Ngày ban hành:23/06/2008
  Hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 11/2008/QĐ-UBND

  Người ký:Bùi Viết Bính
  Ngành:Tài chính Tài nguyên và Môi trường Xây dựng
  Chức danh:Phó Chủ tịch
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/37144/11.2008.QĐ.UBND.doc
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:30/06/2008
  V/v sửa đổi mục 7 Điều 1 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Điện Biên
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND

  Người ký:Nguyễn Văn Thuận
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Chưa xác định
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:HĐND thành phố Hải Phòng
  Ngày ban hành:08/07/2008
  Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 và thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố Hải Phòng đến năm 2020
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND

  Người ký:Nguyễn Văn Thuận
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Chưa xác định
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:HĐND thành phố Hải Phòng
  Ngày ban hành:08/07/2008
  Về giải pháp đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND

  Người ký:Nguyễn Văn Thuận
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Chưa xác định
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:HĐND thành phố Hải Phòng
  Ngày ban hành:08/07/2008
  Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2008
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị quyết 44/2008/NQ-HĐND

  Người ký:Phạm Minh Toản
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/43255/44.2008.NQ.HDND.doc
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn/quangngai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=43255
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:30/07/2008
  Cơ quan ban hành:Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
  Ngày ban hành:11/07/2008
  Về việc ban hành lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND

  Người ký:Võ Minh Chiến
  Ngành:Tài nguyên và Môi trường
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/38098/NQ 13.2008.doc
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng
  Ngày ban hành:23/07/2008
  về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Thông tư liên tịch 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT

  Người ký:Nguyễn Thanh Hoà
  Ngành:Kế hoạch và Đầu tư Lao động - Thương binh và Xã hội Tài chính
  Nguồn thu thập:Công báo số 477+478, năm 2008
  Chức danh:Thứ trưởng
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/25977/14.2008.TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT.doc
  Loại văn bản:Thông tư liên tịch
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:29/08/2008
  Cơ quan ban hành:Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ngày ban hành:29/07/2008
  Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của quỹ quốc gia về việc làm và Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 1015/2008/QĐ-BKH

  Người ký:Võ Hồng Phúc
  Ngành:Kế hoạch và Đầu tư
  Nguồn thu thập:Công báo số 455+456, năm 2008
  Chức danh:Bộ trưởng
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/24001/1015.2008.QĐ.BKH.docx
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=24001
  Ngày đăng công báo:18/08/2008
  Cơ quan ban hành:Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  Ngày ban hành:06/08/2008
  Ban hành Quy định mẫu Thẻ Thanh tra và việc quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Thông tư 05/2008/TT-BNV

  Người ký:Trần Văn Tuấn
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo số 505+506, năm 2008
  Chức danh:Bộ trưởng
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/25432/TT05.BNV.2008.zip
  Loại văn bản:Thông tư
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:08/09/2008
  Cơ quan ban hành:Bộ Nội vụ
  Ngày ban hành:07/08/2008
  Hướng dẫn về biển tên cơ quan hành chính nhà nước
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị quyết 20/2008/NQ-CP

  Người ký:Nguyễn Tấn Dũng
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo số 517+518, năm 2008
  Chức danh:Thủ tướng Chính phủ
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/25429/NQ20.CP.2008.zip
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:15/09/2008
  Cơ quan ban hành:Chính phủ
  Ngày ban hành:29/08/2008
  Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững trong những tháng cuối năm 2008 theo kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị và kết luận của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X)
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Chỉ thị 06/2008/CT-UBND

  Người ký:Phạm Xuân Kôi
  Ngành:Giáo dục và đào tạo
  Chức danh:Phó Chủ tịch
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36754/06.2008.CT.UBND.doc
  Loại văn bản:Chỉ thị
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:29/08/2008
  Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2008 – 2009
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị quyết 135/2008/NQ-HĐND

  Người ký:Mùa A Sơn
  Ngành:Tài chính
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36626/135.2008.NQ.HĐND.doc
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:HĐND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:15/09/2008
  V/v bổ sung dự toán ngân sách năm 2008 cho các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố từ nguồn kết dư chi thường xuyên NSĐP năm 2007
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị quyết 136/2008/NQ-HĐND

  Người ký:Mùa A Sơn
  Ngành:Giáo dục và đào tạo
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36691/136.2008.NQ.HĐND.doc
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:HĐND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:15/09/2008
  Về việc nâng mức tiền ăn cho lưu học sinh Lào tại tỉnh Điện Biên
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị quyết 138/2008/NQ-HĐND

  Người ký:Mùa A Sơn
  Ngành:Văn hóa Thể thao và Du lịch
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36692/138.2008.NQ.HĐND.doc
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:HĐND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:15/09/2008
  Về việc phê duyệt định mức chi đối với Huấn luyện viên, Trọng tài, Vận động viên, các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, Hướng dẫn viên, Huấn luyện viên, trọng tài TDTT và các giải thi đấu Thể thao tỉnh Điện Biên
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 78/2008/QĐ-BTC (Văn bản trùng)

  Người ký:Vũ Văn Ninh
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo số 551+552, năm 2008
  Chức danh:Bộ trưởng
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/12647/78.2008.QD.BTC.zip
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:01/10/2008
  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
  Ngày ban hành:16/09/2008
  Về giảm giá bán dầu điêden và cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Thông báo 259/TB-VPCP

  Người ký:Phạm Văn Phượng
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo số 551 & 552/2008;
  Chức danh:Phó Chủ nhiệm
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:01/10/2008
  Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủ
  Ngày ban hành:17/09/2008
  Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp bàn về các biện pháp chống gian lận trong kinh doanh xăng dầu và sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 15/2008/QĐ-UBND

  Người ký:Phạm Xuân Kôi
  Ngành:Văn hóa Thể thao và Du lịch
  Nguồn thu thập:Công báo
  Chức danh:Phó Chủ tịch
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36288/15.2008.QĐ.UBND.doc
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn/dienbien/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36288
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:29/09/2008
  Về việc ban hành Quy định về định mức chi đối với Huấn luyện viên, Trọng tài, Vận động viên, các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ Hướng dẫn viên, Huấn luyện viên, Trọng tài TDTT, các giải thi đấu thể thao tỉnh Điện Biên
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »