Nhà văn  GS. TS. Dương Phú Hiệp (Chủ biên) Cuốn sách giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về văn hóa và con người Việt Nam – những nhân tố được xác định vừa mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Văn hóa và con người tuy là hai khái niệm nhưng không tách rời nhau. Con người là chủ thể sáng tạo ra văn hóa, đồng thời chính con người cũng là sản phẩm của văn hóa. Đọc thêm...
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận