Thủ tục hành chính: T-CMU-255606-TT

XÁC NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH
Cà Mau

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Các bước

Tên bước

Kết quả của việc thực hiện

Quyết định hành chính và Thẻ

Yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cá nhân
25 ngày làm việc tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Trụ sở cơ quan hành chính
Hội đồng giám định Y khoa tỉnh Cà Mau.
Phòng Chính sách Người có công thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau.
Không.
Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau.
T-CMU-255606-TT

01 (bộ).

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định

Nguồn: csdl.thutuchanhchinh.vn/ho_so_tthc/ca_mau/t_cmu_255606_tt


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận