Thủ tục hành chính: T-DLA-251907-TT

Gửi tài liệu, hiện vật và nhận gửi tài liệu hiện vật.
Đắk Lắk

Căn cứ pháp lý

Yêu cầu

Nội dung Văn bản qui định

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Các bước

Tên bước

Kết quả của việc thực hiện

Văn bản trả lời

Yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Tất cả
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ( bên nhận) trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân (bên gửi) việc đồng ý nhận gửi hoặc không nhận gửi, trường hợp không nhận gửi phải nêu rõ lý do. Bên nhận gửi và Bên gửi cùng nhau thỏa thuận để thống nhất kế hoạch thực hiện việc gửi, nhận gửi tài liệu, hiện vật. Bên gửi và Bên nhận gửi phối hợp thực hiện việc gửi, nhận gửi tài liệu, hiện vật theo trình tự sau đây: a) Kiểm tra Hồ sơ và tài liệu, hiện vật gửi; b) Ký Hợp đồng gửi, nhận gửi tài liệu, hiện vật, theo Mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư này; c) Thực hiện việc giao, nhận tài liệu, hiện vật gửi và lập Biên bản giao, nhận tài liệu, hiện vật, theo Mẫu số 5A ban hành kèm theo Thông tư số 20/TT-BVHTTDL, ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thời hạn giải quyết hồ sơ, thủ tục gửi, nhận gửi tài liệu, hiện vật theo quy định tối đa là 05 ngày làm việc; trường hợp gửi, nhận gửi tài liệu, hiện vật có số lượng lớn, hai bên tự thỏa thuận.
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
T-DLA-251907-TT

01 bộ

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định

Nguồn: csdl.thutuchanhchinh.vn/ho_so_tthc/dak_lak/t_dla_251907_tt


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận