Thủ tục hành chính: T-DLA-252042-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của cơ sở tổ chức hoạt động Judo.
Đắk Lắk

Căn cứ pháp lý

Yêu cầu

Nội dung Văn bản qui định

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Các bước

Tên bước

Kết quả của việc thực hiện

Giấy chứng nhận

Yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Trụ sở cơ quan hành chính
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
T-DLA-252042-TT

01 (bộ)

Nguồn: csdl.thutuchanhchinh.vn/ho_so_tthc/dak_lak/t_dla_252042_tt


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận