Thủ tục hành chính: T-HBI-255531-TT

Xác nhận của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, với lâm sản xuất ra có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong rừng đặc dụng và lâm sản sau xử lý tịch thu theo thẩm quyền của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng. 2.1. Trình tự thực hiện:
Hòa Bình

Căn cứ pháp lý

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Các bước

Tên bước

Kết quả của việc thực hiện

Xác nhận trên bảng kê lâm sản

Yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Tất cả
Tối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác minh); Tối đa 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về nguồn gốc lâm sản).
Trụ sở cơ quan hành chính
Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng
Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng
T-HBI-255531-TT

01 bộ

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định

Nguồn: csdl.thutuchanhchinh.vn/ho_so_tthc/hoa_binh/t_hbi_255531_tt


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận