Văn bản pháp luật: Chỉ thị 05/2007/CT-UBND

Lò Mai Trinh
Chỉ thị 05/2007/CT-UBND
Chỉ thị
...
15/03/2007

Tóm tắt nội dung

V/v Nâng cao chất lượng công tác xây dựng , kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND các cấp ban hành

Tư pháp
Chủ tịch
2.007
UBND tỉnh Điện Biên

Toàn văn

 

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_________

Số: 05/2007/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

          Điện Biên, ngày 15  tháng 3 năm 2007

CHỈ THỊ

V/v Nâng cao chất lượng công tác xây dựng , kiểm tra, rà soát văn bản

Quy phạm pháp luật do HĐND và UBND các cấp ban hành

____________________________________

 

        Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03/12/2004; Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Ngày 12/4/2005UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Chỉ thị số 05/2005/CT-UBND về triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND. Sau hơn 02 năm triển khai thực hiện, đã đạt được nhiều chuyển biến tiến bộ:

  -Việc thực hiện các quy định về thủ tục, trình tự xây dựng, thẩm định thông qua và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp tỉnh, cấp huyện có chuyển biến tích cực, hạn chế được thiếu sót, sai phạm trong ban hành văn bản.

-  Công tác triển khai xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật đã triển khai tới một số xã, phường, thị trấn có điều kiện.

- Công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật ở cấp tỉnh, cấp huyện đã được tiến hành thường xuyên, kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan ban hành văn bản sửa đổi, bổ xung, bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp, hủy bỏ các văn bản trái pháp luật. Những kết quả đó đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất trong văn bản quy phạm pháp luật được ban hành.

 Tuy nhiên, ở một số ngành, đơn vị cấp huyện chưa thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về công tác xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND giao; sự phối hợp giữa cơ quan chủ trì soạn thảo với các cơ quan liên quan chưa chặt chẽ, nhất là việc chấp hành quy định về thời gian soạn thảo, thẩm định nên một số văn bản khi trình UBND chất lượng còn thấp. Tình trạng sai phạm, nhầm lẫn về hình thức văn bản quy phạm pháp luật với các văn bản cá biệt còn xảy ra; việc đánh số, ký hiệu các văn bản quy phạm pháp luật còn thiếu chính xác, vẫn còn tình trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật không đúng thẩm quyền. Công tác xây dựng văn bản quy phạm  pháp luật chưa theo đúng trình tự, thủ tục mà Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND quy định. Cá biệt ở một số đơn vị còn chưa phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt

  UBND Một số huyện chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND cấp xã ban hành. Tình trạng ban hành văn bản tùy tiện, sai phạm về thẩm quyền, thể thức, kỹ thuật vẫn còn xảy ra ở một số Chính quyền cấp xã.

   Để khắc phục tình trạng trên và tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004 và triển khai thực hiện Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều củ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;UBND tỉnh yêu cầu:

1.Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức cho cán bộ, công chức(Nhất là cán bộ, công chức ở các phòng , ban đơn vị trực thuộc thường xuyên được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật) nghiên cứu nắm chắc các quy định của Luật  Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND; Thông tư số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Liên tịch Bộ Nội vụ - Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về thủ tục, trình tự xây dựng, thẩm định dự thảo văn bản trước khi trình HĐND, UBND thông qua và ban hàn

 Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo việc xây dựng, ban hành và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của UBND cấp xã để khắc phục tình trạng ban hành văn bản tùy tiện, trái thẩm quyền, không đúng thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản còn sai ở một số xã.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức tập huấn chuyên sâu về nội dung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004; Nghị định 91/2006/NQ-CP; Thông số 55/2005/TTLT/BNV-VPCP; về nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật cho các cán bộ, công chức làm công tác tham mưu soạn thảo văn bản, công chức làm công tác tham mưu tổng hợp của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức tập huấn các nội dung trên cho công chức các Phòng, Ban trực thuộc UBND huyện và cán bộ, công tác cấp xã.

3. Về công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật:

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh giúp HĐND, UBND tỉnh ban hành về Bộ tư pháp kiểm tra theo quy định.

- Sở Tư pháp theo chức năng có trách nhiệm giúp HĐND, UBND tỉnh trong việc tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành. Tổ chức các hình thức thích hợp để kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp huyện ban hành theo quy định.

- HĐND, UBND cấp huyện phải thực hiện tôt việc gửi văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành về Sở Tư pháp kiểm tra theo quy định. Chỉ đạo Phòng Tư pháp hướng dẫn, tăng cường công tác kiểm tra việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp xã ban hành.

4. Về công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

- Giao trách nhiệm cho Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tiến hành rà soát thường xuyên, hoặc tham mưu với UBND cùng cấp ban hành để kịp thời phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp, kiến nghị hủy bỏ văn bản ban hành trái pháp luật.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước cấp trên, của HĐND, UBND tỉnh ban hành, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị tỉnh kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định của văn bản thuộc lĩnh vực quản lý để kiến nghị cơ quan ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản không còn phù hợp.

Năm 2007 Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh tiếp tục rà soát, thống kê các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Lai Châu khi chưa chia tách ban hành đang còn hiệu lực thuộc lĩnh vực ngành để gửi về văn phongfUBND tỉnh và Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng văn bản thay thế.

5. Giao trách nhiệm cho Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng chính sách hỗ trợ cho công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của nghị số 91/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 109/2004/TTLT BTC-BTP ngày 17/11/2004 của Liên tịch Bộ Tư pháp- Bộ tài chính.

6. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh thực hiện Chỉ thị này và định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả việc thực hiện  về UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

Nhận được chỉ thị này, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT HĐND;

- TT UBND;

- Cục KTrVB-Bộ Tư pháp;

- UBND huyện, thị, T/phố;

- Sở, ban, ngành tỉnh;

- Lưu VP-NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký)

 

Lò Mai Trinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nguồn: vbpl.vn/dienbien/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=36939&Keyword=


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận