Văn bản pháp luật: Quyết định 718/QĐ-UBND

Hoàng Văn Kể
Quyết định 718/QĐ-UBND
Quyết định
Chưa xác định
...
02/05/2007

Tóm tắt nội dung

Về việc mức thu tiền xây dựng trường học năm học 2006-2007

Phó Chủ tịch
2.007
UBND thành phố Hải Phòng

Toàn văn

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


 

Số: 718/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

Hải Phòng, ngày 02 tháng 5 năm 2007

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc mức thu tiền xây dựng trường học năm học 2006-2007

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục- đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Thông tư Liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo- Bộ Tài chính số 54 ngày 31/8/1998 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 70/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 21/2003/TT LB BTC-BGD&ĐT-BNV ngày 24/3/2003 của Bộ Tài chính- Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cở sở giáo dục và đào tạo công lập có thu;

Căn cứ Công văn số 70/TTHĐND ngày 27/4/2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc thu và sử dụng tiền xây dựng trường học năm học 2006-2007;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 04/TT ngày 29/01/2007 của Sở Tài chính tại Văn bản số 561/STC-VX ngày 11/4/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức thu tiền xây dựng trường học năm học 2006-2007 (có bảng chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Sở Tài chính và Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn kiểm tra việc thu, chi tiền xây dựng trường học năm học 2006-2007 theo mức được duyệt bảo đảm quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, đúng nguyên tắc về quản lý tài chính hiện hành; đồng thời thông báo công khai các khoản đóng góp xây dựng trường cho cha mẹ học sinh biết.

Giao Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã quy định mức thu tiền xây dựng trường cụ thể trong khung được duyệt cho sát với tình hình thực tế của địa phương.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Hiệu trưởng các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông bán công, công lập trong toàn thành phố; Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề, Trung tâm Tin học căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Hoàng Văn Kể

 


Nguồn: vbpl.vn/haiphong/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=36423&Keyword=


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận