Văn bản pháp luật: Quyết định 740/QĐ-UBND

Trịnh Quang Sử
Quyết định 740/QĐ-UBND
Quyết định
Chưa xác định
...
08/05/2007

Tóm tắt nội dung

Về việc ban hành Bảng Hệ số phụ cấp Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của thành phố Hải Phòng

Phó Chủ tịch
2.007
UBND thành phố Hải Phòng

Toàn văn

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


 

Số: 740/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hải Phòng, ngày 08 tháng 5 năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Bảng Hệ số phụ cấp Kế toán trưởng,

Phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc cơ quan hành chính,

đơn vị sự nghiệp của thành phố Hải Phòng

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

            Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

            Căn cứ Luật Kế toán ngày 17/6/2003;

            Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15/6/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;

Căn cứ Công văn số 2722/BTC-CĐKT ngày 26/02/2007 của Bộ Tài chính về việc giải đáp bổ nhiệm Kế toán trưởng trong đơn vị hành chính, sự nghiệp;

            Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 399/TT-SNV ngày 27/4/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng Hệ số phụ cấp Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Bảng Hệ số phụ cấp Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán nêu trên được thực hiện kể từ ngày 01/5/2007.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH

 

 

 

Trịnh Quang Sử

 


Nguồn: vbpl.vn/haiphong/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=36636&Keyword=


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận