Giống cây trồng: Lúa Tám

69/2004/QĐ-BNN
Quí hiếm cấm xuất khẩu
Lúa Tám

Nguồn: www.giongcaytrong.gov.vn/Default.aspx?module=tacnghiep&soft=dmgiong&action=giong&param1=...


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận