Giới của sinh vật: Sinh vật nguyên sinh

Sinh vật nguyên sinh
Protista

Mô tả

Giới của các sinh vật đơn giản gồm các vi khuẩn, tảo lam, tảo, nấm và động vật nguyên sinh. Việc phân chia thành giới sinh vật nguyên sinh nhằm khắc phục khó khăn trong việc xắp xếp các sinh vật vừa mang tính chất động vật, vừa mang tính chất thực vật vào giới động vật (Animalia) hay giới thực vật (Plantae).
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận