Nhà xuất bản: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Báo Sài Gòn Giải Phóng
399 Hồng Bàng, P 14 - Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 5
08 3929 4092

Nguồn: www.place.vn/dia-diem/bao-sai-gon-giai-phong-24389


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận