Plugin jQuery: MobilySelect jQuery plugin

MobilySelect jQuery plugin
http://playground.mobily.pl/jquery/mobily-select.html
05/02/2011

Nội dung

mobilyselect jQuery plugun

MobileSelect is jQuery plugin which sort the images with the help of tab menus ….

Tags: Sorting

Nguồn: www.jqueryrain.com/2011/02/mobilyselect-jquery-plugin/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận