Sách PDF: Phân tích báo cáo tài chính công ty

Phân tích báo cáo tài chính công ty
Adobe PDF
23

Giới thiệu tóm tắt

Bài này nhằm giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các kỹ thuật phân tích các báo cáo tài chính công ty để giúp giám đốc tài chính đánh giá được thực trạng và tình hình tài chính công ty nhằm hoạch định hoặc đưa ra các quyết định tài chính.. Đọc xong bài này bạn sẽ hiệu được vai trò của phân tích các báo cáo tài chính cũng như sử dụng được các kỹ thuật phân tích tài chính như phân tích tỷ số, phân tích xu hướng, phân tích cơ cấu và phân tích chỉ số.

Nguồn: docs.4share.vn/docs/91/Phan_tich_bao_cao_tai_chinh_cong_ty.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận