Từ điển tiếng Việt: Yến tử

Ý nghĩa


  • Tức án Anh
  • Thông chí: án Anh người đất Di Duy nước Tề thời Xuân Thu, tự Bình Trọng, làm quan đại phu nổi tiếng tiết kiệm, siêng năng lo việc nước, bữa ăn không hai lần ăn thịt, mặc một tấm áo hồ cừu trong suốt 30 năm, nổi danh khắp các chư hầu
Yến tửChưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận