Giống cây trồng: Nếp Tú Lệ

69/2004/QĐ-BNN
Quí hiếm cấm xuất khẩu
Nếp Tú Lệ

Nguồn: www.giongcaytrong.gov.vn/Default.aspx?module=tacnghiep&soft=dmgiong&action=giong&param1=...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận