Giống cây trồng: Táo má hồng

74/2004/QĐ-BNN
Được phép sản xuất kinh doanh
Táo má hồng

Nguồn: www.giongcaytrong.gov.vn/Default.aspx?module=tacnghiep&soft=dmgiong&action=giong&param1=...


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận