Giống cây trồng: Vải Thanh Hà

74/2004/QĐ-BNN
Được phép sản xuất kinh doanh
Vải Thanh Hà

Nguồn: www.giongcaytrong.gov.vn/Default.aspx?module=tacnghiep&soft=dmgiong&action=giong&param1=...


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận