Giới của sinh vật: Nấm

Nấm
Fungi

Mô tả

Bao gồm các sinh vật có nhân thật, không có sắc tố quang hợp, dinh dưỡng kiểu hấp thụ (phân giải nguồn chất dinh dưỡng bên ngòai cơ thể, sau đó chỉ hấp thụ những chất cần thiết cho cơ thể) có sinh sản hữu tính và không có khả năng cố định các nitơ phân tử.


Các mục liên quan:Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận