Sách PDF: Kỹ năng lập kế hoạch

Kỹ năng lập kế hoạch
Microsoft PowerPoint
39

Giới thiệu tóm tắt

Hoạch định là một quá trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó. Nó liên hệ với những phương tiện cũng như với những mục đích. Tất cả những người quản lý đều làm công việc hoạch định

Nguồn: docs.4share.vn/docs/64/Ky_nang_lap_ke_hoach.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận