Sách PDF: Các nguyên tắc cơ bản của kế toán tài chính

Các nguyên tắc cơ bản của kế toán tài chính
Microsoft Word
56

Giới thiệu tóm tắt

Kế toán là nghệ thuật ghi chép, phân loại và tổng hợp theo một cách riêng có bằng những khoản tiền các nghiệp vụ và các sự kiện ít nhiều có tính chất tài chính và trình bày kết quả của nó (định nghĩa của Liên đoàn Kế toán quốc tế - International Federation of Accountants – AFAC)

Nguồn: docs.4share.vn/docs/60/Cac_nguyen_tac_co_ban_cua_ke_toan_tai_chinh.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận