Sách PDF: Quản trị Tài chính

Quản trị Tài chính
Adobe PDF
201

Giới thiệu tóm tắt

Quản trị tài chính đóng vai trò quan trọng và có phạm vi rất rộng lớn trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, có tác động đến tất cả các hoạt động của doanh nghiệp. Hầu hết các quyết định quan trọng của lãnh đạo doanh nghiệp dựa trên những thông tin tự sự phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp như các hoạt động từ lựa chọn hình thức tổ chức doanh nghiệp, xây dựng chiến lược kinh doanh đến việc thực hiện điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên...

Nguồn: docs.4share.vn/docs/57/Quan_tri_Tai_chinh.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận