Sách PDF: Quản trị ngân hàng

Quản trị ngân hàng
Adobe PDF
103

Giới thiệu tóm tắt

Cuốn ebook này sẽ giới thiệu và mô tả khái quát về những tài liệu cơ bản được sử dụng trong việc đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Trong đó bảng Cân Đối Kế Toán và báo cáo thu nhập của ngân hàng sẽ được trình bày một cách cụ thể để làm ví dụ, ngoài ra còn có những tài liệu bổ sung về tình hình tài chính và những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng.

Nguồn: docs.4share.vn/docs/6805/Quan_tri_ngan_hang.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận