Sách PDF: Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng giải quyết vấn đề
Adobe PDF
16

Giới thiệu tóm tắt

Vấn đề là trạng thái mà đó có sự mâu thuẫn hay là có khoảng cách giữa thực tế và mong muốn.

Nguồn: docs.4share.vn/docs/6706/Ky_nang_giai_quyet_van_de.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận