• Like 0
  1
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-STG-255779-TT

  Tên TTHC:Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
  Bộ, tỉnh:Sóc Trăng
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy đăng ký hoạt động.
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí.
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Tư pháp.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Tư pháp.
  Lĩnh vực:Bổ trợ tư pháp
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-STG-255774-TT

  Tên TTHC:Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài
  Bộ, tỉnh:Sóc Trăng
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài đã được ghi nội dung thay đổi.
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:không quy định cụ thể.
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Tư pháp.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Tư pháp.
  Lĩnh vực:Bổ trợ tư pháp
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-STG-255770-TT

  Tên TTHC:Cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp
  Bộ, tỉnh:Sóc Trăng
  Kết quả của việc thực hiện:Quyết định cho phép chuyển đổi loại hình hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp.
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:17 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trong đó: Chủ tịch UBND tỉnh: 10 ngày, Sở Tư pháp: 07 ngày làm việc).
  Cách thức thực hiện:Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính (văn bản chưa quy định, giải quyết theo thực tế).
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Tư pháp.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch UBND tỉnh.
  Lĩnh vực:Tư pháp
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-STG-255773-TT

  Tên TTHC:Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài
  Bộ, tỉnh:Sóc Trăng
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy đăng ký hoạt động
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Tư pháp.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Tư pháp.
  Lĩnh vực:Bổ trợ tư pháp
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-STG-255771-TT

  Tên TTHC:Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài
  Bộ, tỉnh:Sóc Trăng
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy đăng ký hoạt động
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Tư pháp.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Tư pháp.
  Lĩnh vực:Bổ trợ tư pháp
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-STG-255757-TT

  Tên TTHC:Đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp
  Bộ, tỉnh:Sóc Trăng
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp.
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính (văn bản chưa quy định, giải quyết theo thực tế).
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Tư pháp.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Tư pháp.
  Lĩnh vực:Tư pháp
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-STG-255749-TT

  Tên TTHC:Cấp phép Thành lập Văn phòng giám định tư pháp
  Bộ, tỉnh:Sóc Trăng
  Kết quả của việc thực hiện:Quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp.
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trong đó: Chủ tịch UBND tỉnh: 15 ngày, Sở Tư pháp: 30 ngày).
  Cách thức thực hiện:Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính (văn bản chưa quy định, giải quyết theo thực tế).
  Cơ quan phối hợp:Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Tư pháp.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch UBND tỉnh.
  Lĩnh vực:Tư pháp
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-DLA-252010-TT

  Tên TTHC:Giao trả tài liệu, hiện vật
  Bộ, tỉnh:Đắk Lắk
  Kết quả của việc thực hiện:Văn bản trả lời
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:Thời hạn giải quyết thủ tục giao trả tài liệu, hiện vật tối đa là 05 ngày làm việc kể từ khi Bên gửi xuất trình đầy đủ các giấy tờ; trường hợp giao trả tài liệu, hiện vật có số lượng lớn, hai bên tự thỏa thuận
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Bảo tàng tỉnh
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
  Lĩnh vực:Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-DLA-252037-TT

  Tên TTHC:Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của cơ sở tổ chức hoạt động cầu lông.
  Bộ, tỉnh:Đắk Lắk
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Lĩnh vực:Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-DLA-252033-TT

  Tên TTHC:Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của cơ sở tổ chức hoạt động Bóng bàn.
  Bộ, tỉnh:Đắk Lắk
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Lĩnh vực:Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-DLA-252042-TT

  Tên TTHC:Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của cơ sở tổ chức hoạt động Judo.
  Bộ, tỉnh:Đắk Lắk
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Thời hạn giải quyết:07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Lĩnh vực:Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-DLA-252026-TT

  Tên TTHC:Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
  Bộ, tỉnh:Đắk Lắk
  Kết quả của việc thực hiện:Nhãn kiểm soát.
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp nhãn kiểm soát. Trường hợp không cấp nhãn kiểm soát phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
  Lĩnh vực:Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-DLA-251907-TT

  Tên TTHC:Gửi tài liệu, hiện vật và nhận gửi tài liệu hiện vật.
  Bộ, tỉnh:Đắk Lắk
  Kết quả của việc thực hiện:Văn bản trả lời
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ( bên nhận) trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân (bên gửi) việc đồng ý nhận gửi hoặc không nhận gửi, trường hợp không nhận gửi phải nêu rõ lý do. Bên nhận gửi và Bên gửi cùng nhau thỏa thuận để thống nhất kế hoạch thực hiện việc gửi, nhận gửi tài liệu, hiện vật. Bên gửi và Bên nhận gửi phối hợp thực hiện việc gửi, nhận gửi tài liệu, hiện vật theo trình tự sau đây: a) Kiểm tra Hồ sơ và tài liệu, hiện vật gửi; b) Ký Hợp đồng gửi, nhận gửi tài liệu, hiện vật, theo Mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư này; c) Thực hiện việc giao, nhận tài liệu, hiện vật gửi và lập Biên bản giao, nhận tài liệu, hiện vật, theo Mẫu số 5A ban hành kèm theo Thông tư số 20/TT-BVHTTDL, ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thời hạn giải quyết hồ sơ, thủ tục gửi, nhận gửi tài liệu, hiện vật theo quy định tối đa là 05 ngày làm việc; trường hợp gửi, nhận gửi tài liệu, hiện vật có số lượng lớn, hai bên tự thỏa thuận.
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
  Lĩnh vực:Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-CMU-255605-TT

  Tên TTHC:SỬA ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN TRONG HỒ SƠ NGƯỜI CÓ CÔNG
  Bộ, tỉnh:Cà Mau
  Kết quả của việc thực hiện:Văn bản đính chính
  Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  Thời hạn giải quyết:20 ngày làm việc tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Không.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Chính sách Người có công thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau.
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Thủ tướng Chính phủ.
  Lĩnh vực:Người có công
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-CMU-255604-TT

  Tên TTHC:HƯỞNG LẠI CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG HOẶC THÂN NHÂN BỊ TẠM ĐÌNH CHỈ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI
  Bộ, tỉnh:Cà Mau
  Kết quả của việc thực hiện:Quyết định hành chính
  Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  Thời hạn giải quyết:10 ngày làm việc tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Không.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Chính sách Người có công thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau.
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau.
  Lĩnh vực:Người có công
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-CMU-255602-TT

  Tên TTHC:GIÁM ĐỊNH ĐỊNH VẾT THƯƠNG CÒN SÓT
  Bộ, tỉnh:Cà Mau
  Kết quả của việc thực hiện:Quyết định hành chính
  Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  Thời hạn giải quyết:25 ngày làm việc tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Cà Mau.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Chính sách người có công thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau.
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau.
  Lĩnh vực:Người có công
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-CMU-255599-TT

  Tên TTHC:GIÁM ĐỊNH LẠI THƯƠNG TẬT DO VẾT THƯƠNG CŨ TÁI PHÁT
  Bộ, tỉnh:Cà Mau
  Kết quả của việc thực hiện:Quyết định hành chính
  Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (không kể thời gian trình Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội đồng giám định y khoa tỉnh Cà Mau.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Chính sách người có công thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau.
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau.
  Lĩnh vực:Người có công
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-CMU-255611-TT

  Tên TTHC:GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH ĐỒNG THỜI LÀ BỆNH BINH HOẶC MẤT SỨC LAO ĐỘNG
  Bộ, tỉnh:Cà Mau
  Kết quả của việc thực hiện:Quyết định hành chính
  Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Không.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Chính sách người có công thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau.
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau.
  Lĩnh vực:Người có công
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-CMU-255606-TT

  Tên TTHC:XÁC NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH
  Bộ, tỉnh:Cà Mau
  Kết quả của việc thực hiện:Quyết định hành chính và Thẻ
  Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  Thời hạn giải quyết:25 ngày làm việc tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Hội đồng giám định Y khoa tỉnh Cà Mau.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Chính sách Người có công thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau.
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau.
  Lĩnh vực:Người có công
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-LAN-255977-TT

  Tên TTHC:Đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
  Bộ, tỉnh:Long An
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  Thời hạn giải quyết:trong thời gian năm (05) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố (Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thị xã, thành phố).
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố (Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thị xã, thành phố).
  Lĩnh vực:Tài nguyên và Môi trường
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-LSN-255936-TT

  Tên TTHC:Tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo.
  Bộ, tỉnh:Lạng Sơn
  Kết quả của việc thực hiện:Văn bản hành chính
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Văn phòng UBND tỉnh
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Nội vụ
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
  Lĩnh vực:Nội vụ
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-LAC-251922-TT

  Tên TTHC:Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống cá bố mẹ chủ lực)
  Bộ, tỉnh:Lai Châu
  Kết quả của việc thực hiện:- Giấy thông báo đạt chất lượng hoặc giấy thông báo không đạt chất lượng.
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:-Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Chi cục Thuỷ sản xác nhận vào Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, trong đó có thông báo cho cơ sở về nội dung kiểm tra, thống nhất thời gian và địa điểm kiểm tra chất lượng - Thời gian kiểm tra cụ thể theo đăng ký của tổ chức, cá nhân. Sau khi có kết quả kiểm tra (không quá 01 ngày làm việc) Chi cục Thuỷ sản có văn bản thông báo về chất lượng.
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Chi cục Thú y tỉnh Lai Châu.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Chi cục Thủy sản tỉnh Lai Châu.
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Thủy sản tỉnh Lai Châu.
  Lĩnh vực:Thủy sản
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-LAC-251911-TT

  Tên TTHC:Cấp lại giấy phép lái xe đối với các trường hợp: a. Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, còn hồ sơ gốc; b. Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, không còn hồ sơ gốc.
  Bộ, tỉnh:Lai Châu
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy phép
  Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  Thời hạn giải quyết:Sau 60 ngày kể từ khi nộp đủ hồ sơ theo quy định
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Không
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái - Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu.
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu.
  Lĩnh vực:Đường bộ
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
«« « 1 2 3 4 5 » »»