• Thủ tục hành chính: T-HBI-255365-TT

  Tên TTHC:Thủ tục hành chính về khiếu nại
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:Quyết định hành chính
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:Thờì hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết. Đối với vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết. - Thờì hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết. Đối với vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn nhưng không quá 70 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Nông nghiệp và PTNT
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-LAC-251293-TT

  Tên TTHC:Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945.
  Bộ, tỉnh:Lai Châu
  Kết quả của việc thực hiện:Quyết định hành chính
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Các cơ quan, đơn vị có liên quan
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
  Lĩnh vực:Người có công
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-LAC-250950-TT

  Tên TTHC:Thủ tục hỗ trợ học nghề đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
  Bộ, tỉnh:Lai Châu
  Kết quả của việc thực hiện:Quyết định hành chính
  Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị hỗ trợ học nghề.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Bảo hiểm xã hội tỉnh
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Trung tâm giới thiệu việc làm - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu
  Lĩnh vực:Bảo hiểm thất nghiệp
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-LAC-251789-TT

  Tên TTHC:Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
  Bộ, tỉnh:Lai Châu
  Kết quả của việc thực hiện:Phiếu đề xuất thụ lý đơn; Phiếu trả lời đơn khiếu nại; Phiếu hướng dẫn; Thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại; Phiếu trả đơn khiếu nại và hướng dẫn; Phiếu chuyển đơn tố cáo; Phiếu chuyển đơn phản ánh, kiến nghị.
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Không
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Thanh tra huyện, thị xã
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Thanh tra huyện, thị xã
  Lĩnh vực:Giải quyết khiếu nại tố cáo
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-LAC-237175-TT

  Tên TTHC:Quyết định công nhận hộ nghèo
  Bộ, tỉnh:Lai Châu
  Kết quả của việc thực hiện:Quyết định hành chính
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:Không có văn bản quy định thời gian cụ thể
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Không
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Lao động TB&XH cấp huyện
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND cấp huyện
  Lĩnh vực:Bảo trợ xã hội
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-LAC-237164-TT

  Tên TTHC:Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp sau cai nghiện tại Trung tâm
  Bộ, tỉnh:Lai Châu
  Kết quả của việc thực hiện:Quyết định hành chính
  Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  Thời hạn giải quyết:7 ngày làm việc.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Lao động - TBXH.
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch UBND cấp huyện
  Lĩnh vực:Phòng, chống tệ nạn xã hội
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-LAC-236076-TT

  Tên TTHC:Thủ tục khen thưởng thường xuyên thuộc thẩm quyền UBND huyện, thị xã
  Bộ, tỉnh:Lai Châu
  Kết quả của việc thực hiện:Quyết định hành chính Giấy khen
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Văn phòng UBND huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Nội vụ huyện, thị xã.
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch UBND huyện, thị xã.
  Lĩnh vực:Thi đua khen thưởng
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-LAC-236074-TT

  Tên TTHC:Thủ tục khen thưởng chuyên đề (theo đợt) thuộc thẩm quyền UBND huyện, thị xã
  Bộ, tỉnh:Lai Châu
  Kết quả của việc thực hiện:Quyết định hành chính Giấy khen
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:Không có văn bản nào quy định
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Văn phòng UBND huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Nội vụ huyện, thị xã.
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch UBND huyện, thị xã.
  Lĩnh vực:Thi đua khen thưởng
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-LAC-236075-TT

  Tên TTHC:Thủ tục khen thưởng đột xuất thuộc thẩm quyền UBND huyện, thị xã
  Bộ, tỉnh:Lai Châu
  Kết quả của việc thực hiện:Quyết định hành chính Giấy khen
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:Không có văn bản nào quy định
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Văn phòng UBND huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Nội vụ huyện, thị xã.
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch UBND huyện, thị xã.
  Lĩnh vực:Thi đua khen thưởng
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-LAC-231138-TT

  Tên TTHC:Đăng ký lại việc kết hôn giữa công dân Việt Nam thường trú tại khu vực vùng biên giới với công dân nước láng giềng thường trú tại khu vực biên giới với Việt Nam
  Bộ, tỉnh:Lai Châu
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  Thời hạn giải quyết:Giải quyết ngay trong buổi làm việc. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Không
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Uỷ ban nhân dân cấp xã
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp xã
  Lĩnh vực:Hành chính tư pháp
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-LAC-231103-TT

  Tên TTHC:Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
  Bộ, tỉnh:Lai Châu
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy xác nhận
  Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  Thời hạn giải quyết:- Giải quyết ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. - Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn xác minh không quá 03 ngày.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Không
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Uỷ ban nhân dân cấp xã
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp xã
  Lĩnh vực:Hành chính tư pháp
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-LAC-231142-TT

  Tên TTHC:Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam thường trú tại khu vực vùng biên giới với công dân nước láng giềng thường trú tại khu vực biên giới với Việt Nam
  Bộ, tỉnh:Lai Châu
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 37 ngày, làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Uỷ ban nhân dân cấp xã
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp xã
  Lĩnh vực:Hành chính tư pháp
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-LAC-231086-TT

  Tên TTHC:Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ
  Bộ, tỉnh:Lai Châu
  Kết quả của việc thực hiện:Quyết định hành chính và ghi chú việc chấm dứt giám hộ vào sổ đã đăng ký giám hộ trước đây.
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:02 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 02 ngày.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Cơ quan, tổ chức có liên quan.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Uỷ ban nhân dân cấp xã
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp xã
  Lĩnh vực:Hành chính tư pháp
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-LAC-235786-TT

  Tên TTHC:Xét và đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng (cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng)
  Bộ, tỉnh:Lai Châu
  Kết quả của việc thực hiện:Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Không
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :UBND cấp xã
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND cấp xã
  Lĩnh vực:Bảo trợ xã hội
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-LAC-235756-TT

  Tên TTHC:Xét duyệt hồ sơ trợ cấp xã hội tại cộng đồng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi
  Bộ, tỉnh:Lai Châu
  Kết quả của việc thực hiện:Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã và văn bản đề nghị
  Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  Thời hạn giải quyết:20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Không
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :UBND cấp xã
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND cấp xã
  Lĩnh vực:Bảo trợ xã hội
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-LAC-232077-TT

  Tên TTHC:Thủ tục giải quyết cố cáo
  Bộ, tỉnh:Lai Châu
  Kết quả của việc thực hiện:Văn bản kết luận nội dung tố cáo (Quyết định xử lý; Văn bản kiến nghị biện pháp xử lý).
  Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  Thời hạn giải quyết:+ Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo (Điều 21 - Luật Tố cáo). + Trong trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn thời hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày (Điều 21 - Luật Tố cáo).
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể có liên quan.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Một cửa).
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND xã, phường, thị trấn
  Lĩnh vực:Giải quyết khiếu nại tố cáo
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-LAC-232076-TT

  Tên TTHC:Thủ tục giải quyết khiếu nại
  Bộ, tỉnh:Lai Châu
  Kết quả của việc thực hiện:Quyết định hành chính
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:Điều 28 - Luật Khiếu nại: + Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. + Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Các tổ chức đảng, chính quyên, đoàn thể xã, phường, thị trấn có liên quan.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Một cửa).
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND xã, phường, thị trấn.
  Lĩnh vực:Giải quyết khiếu nại tố cáo
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-LAC-232074-TT

  Tên TTHC:Thủ tục tiếp công dân
  Bộ, tỉnh:Lai Châu
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy giao nhận; Phiếu hẹn.
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:Không có văn bản quy định thời hạn cụ thể.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể xã, phường, thị trấn có liên quan.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn
  Lĩnh vực:Giải quyết khiếu nại tố cáo
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-LAC-232059-TT

  Tên TTHC:Đăng ký sinh hoạt tôn giáo
  Bộ, tỉnh:Lai Châu
  Kết quả của việc thực hiện:Văn bản chấp thuận
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Không
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :UBND cấp xã
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND cấp xã
  Lĩnh vực:Tôn giáo
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-TNG-250768-TT

  Tên TTHC:Chấp thuận hoặc không chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều quận, huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi một tỉnh, thành phố hoặc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  Bộ, tỉnh:Thái Nguyên
  Kết quả của việc thực hiện:Văn bản chấp thuận Hoặc không chấp thuận của UBND tỉnh
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:15 (mười năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh Thái Nguyên
  Lĩnh vực:Nội vụ
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-TNG-250786-TT

  Tên TTHC:Chấp thuận hoặc không chấp thuận việc đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  Bộ, tỉnh:Thái Nguyên
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh Thái Nguyên
  Lĩnh vực:Nội vụ
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-TNG-250779-TT

  Tên TTHC:Tiếp nhận và giám sát việc thực hiện thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện
  Bộ, tỉnh:Thái Nguyên
  Kết quả của việc thực hiện:Văn bản chấp thuận Hoặc không chấp thuận của UBND tỉnh
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh Thái Nguyên
  Lĩnh vực:Nội vụ
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-TNG-250763-TT

  Tên TTHC:Chấp thuận hoặc không chấp thuận hội nghị, Đại hội của tổ chức tôn giáo không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở, Trung ương hoặc toàn đạo
  Bộ, tỉnh:Thái Nguyên
  Kết quả của việc thực hiện:Hoặc không chấp thuận của UBND tỉnh
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh Thái Nguyên
  Lĩnh vực:Nội vụ
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-TNG-250760-TT

  Tên TTHC:Chấp thuận hoặc không chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm.
  Bộ, tỉnh:Thái Nguyên
  Kết quả của việc thực hiện:Văn bản chấp thuận
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:15 (mười năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh Thái Nguyên
  Lĩnh vực:Nội vụ
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »