• Văn bản pháp luật: Quyết định 986/QĐ-UBND

  Người ký:Lò Mai Trinh
  Phạm vi:Tỉnh Điện Biên
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/30769/986-QĐ-UBND.doc
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:10/09/2007
  v/v năm 2007 sửa đổi điều 10 Quyết định 05/2007/QĐ-UBND Quy định về quản lý đầu tư Chương trình phát triển kinh tế-xã hội xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 –2010 (Chương trình 135 giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Thông tư 79/2007/TT-BNN

  Người ký:Hồ Xuân Hùng
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo số 699
  Chức danh:Thứ trưởng
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/25386/TT79.2007.BNN.zip
  Loại văn bản:Thông tư
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:01/10/2007
  Cơ quan ban hành:Bộ Nông nghiệp
  Ngày ban hành:20/09/2007
  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 01/2007/TT-BNN hưóng dẫn thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Chỉ thị 16/2007/CT-UBND

  Người ký:Lò Mai Trinh
  Ngành:Nội vụ
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36947/16.2007.CT.UBND.doc
  Loại văn bản:Chỉ thị
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:15/10/2007
  Về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 1704/QĐ-CT

  Người ký:Vũ Thị Bích Việt
  Ngành:Lao động - Thương binh và Xã hội
  Chức danh:Phó Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/41309/1704.QĐ.CT.doc
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Tuyên Quang
  Ngày ban hành:15/10/2007
  Ban hành mức trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 1491/QĐ-TTg

  Người ký:Nguyễn Sinh Hùng
  Phạm vi:Các tỉnh miền núi phía Bắc Các tỉnh Tây Nguyên
  Chức danh:Phó Thủ tướng
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/25434/QD1491.TTG.2007.zip
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
  Ngày ban hành:08/11/2007
  Về việc hỗ trợ để thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị quyết 109/2007/NQ-HĐND

  Người ký:Mùa A Sơn
  Phạm vi:Tỉnh Điện Biên
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/30774/109-2007-NQ-HĐND.doc
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:HĐND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:10/12/2007
  Về việc điều chỉnh chế độ tiền ăn cho bệnh nhân Phong và bổ sung định mức chi hoạt động thường xuyên cho Khu điều trị phong K10 Nậm Zin
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị quyết 107/2007/NQ-HĐND

  Người ký:Mùa A Sơn
  Phạm vi:Tỉnh Điện Biên
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/30777/107-2007-NQ-HĐND.doc
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:HĐND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:10/12/2007
  Về định hướng và giải pháp phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị quyết 104/2007/NQ-HĐND

  Người ký:Mùa A Sơn
  Ngành:Tài chính
  Nguồn thu thập:Công báo số 18 +19
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36537/104.2007.NQ.HĐND.doc
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn/dienbien/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36537
  Ngày đăng công báo:24/12/2007
  Cơ quan ban hành:HĐND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:10/12/2007
  Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2006
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị quyết 103/2007/NQ-HĐND

  Người ký:Mùa A Sơn
  Ngành:Tài chính
  Nguồn thu thập:Công báo số 18 +19
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36747/103.2007.NQ.HĐND.doc
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn/dienbien/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36747
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:24/12/2007
  Cơ quan ban hành:HĐND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:10/12/2007
  Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2008
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị quyết 105/2007/NQ-HĐND

  Người ký:Mùa A Sơn
  Ngành:Tài chính
  Nguồn thu thập:Công báo số 18+19
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36748/105.2007.NQ.HĐND.doc
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn/dienbien/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36748
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:24/12/2007
  Cơ quan ban hành:HĐND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:10/12/2007
  V/v Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Điện Biên và chế độ đi công tác tại nước ngoài
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị định 182/2007/NĐ-CP

  Người ký:Nguyễn Tấn Dũng
  Ngành:Nội vụ
  Nguồn thu thập:Công báo số 833 + 834, năm 2007
  Chức danh:Thủ tướng
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/34815/182.2007.ND.CP.doc
  Loại văn bản:Nghị định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:23/12/2007
  Cơ quan ban hành:Chính phủ
  Ngày ban hành:13/12/2007
  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Lương Tâm, xã Vĩnh Viễn để thành lập xã Lương Nghĩa, xã Vĩnh Viễn A thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị định 183/2007/NĐ-CP

  Người ký:Nguyễn Tấn Dũng
  Ngành:Nội vụ
  Nguồn thu thập:Công báo số 833 + 834, năm 2007
  Chức danh:Thủ tướng
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/34816/183.2007.ND.CP.doc
  Loại văn bản:Nghị định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:23/12/2007
  Cơ quan ban hành:Chính phủ
  Ngày ban hành:13/12/2007
  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Bảo Lạc, Thông Nông, Trùng Khánh, Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Thông tư 156/2007/TT-BTC

  Người ký:Trần Xuân Hà
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo số 20+21, năm 2008
  Chức danh:Thứ trưởng
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/25441/phulucTT156.BTC.2007.zip
  Loại văn bản:Thông tư
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:09/01/2008
  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
  Ngày ban hành:20/12/2007
  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 1702/QĐ-UBND

  Người ký:Bùi Viết Bính
  Phạm vi:Tỉnh Điện Biên
  Chức danh:Phó Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/30780/1702-QĐ-UBND.doc
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:31/12/2007
  v/v năm 2007 bãi bỏ hiệu lực thi hành các đơn giá, định mức trong lĩnh vực xây dựng cơ bản áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 15/2008/QĐ-TTg

  Người ký:Nguyễn Tấn Dũng
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo số 95&96, năm 2008;
  Chức danh:Thủ tướng
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/24483/15.2008.QĐ.TTg.zip
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:04/02/2008
  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
  Ngày ban hành:23/01/2008
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý,điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 150/QĐ-UBND

  Người ký:Bùi Viết Bính
  Phạm vi:Tỉnh Điện Biên
  Chức danh:Phó Chủ tịch
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/30785/150-QĐ-UBND.doc
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:30/01/2008
  v/v năm 2008 phê duyệt dự án "Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020"
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 04/2008/QĐ-BGDĐT

  Người ký:Bành Tiến Long
  Phạm vi:Toàn quốc
  Chức danh:Thứ trưởng
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Ngày ban hành:04/02/2008
  Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 41/2008/QĐ-BNN

  Người ký:Bùi Bá Bổng
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo số 181+182, năm 2008
  Chức danh:Thứ trưởng
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/25337/QD41.BNN.2008.zip
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:20/03/2008
  Cơ quan ban hành:Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Ngày ban hành:05/03/2008
  Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành hạn chế sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2008
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị định 29/2008/NĐ-CP

  Người ký:Nguyễn Tấn Dũng
  Ngành:Kế hoạch và Đầu tư
  Nguồn thu thập:Công báo số 201 + 202, năm 2008
  Chức danh:Thủ tướng
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/11611/29.2008.ND.CP.doc
  Loại văn bản:Nghị định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực một phần
  Ngày đăng công báo:26/03/2008
  Cơ quan ban hành:Chính phủ
  Ngày ban hành:14/03/2008
  Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định Số: 05/2008/QĐ-UBND

  Người ký:Bùi Viết Bính
  Ngành:Tài chính Xây dựng
  Chức danh:Phó Chủ tịch
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36278/05.2008.QĐ.UBND.doc
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:20/03/2008
  V/v điều chỉnh đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, vật kiến trúc trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT-BKH-BTP

  Người ký:Đặng Quang Phương
  Nguồn thu thập:Công báo số 259+260, năm 2008
  Chức danh:Phó Chánh án
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Loại văn bản:Thông tư liên tịch
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:07/05/2008
  Cơ quan ban hành:Toà án nhân dân tối cao
  Ngày ban hành:03/04/2008
  Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị định 38/2008/NĐ-CP

  Người ký:Nguyễn Tấn Dũng
  Ngành:Nội vụ
  Nguồn thu thập:Công báo số 231 + 232, năm 2008
  Chức danh:Thủ tướng
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/34806/38.2008.ND.CP.doc
  Loại văn bản:Nghị định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:15/04/2008
  Cơ quan ban hành:Chính phủ
  Ngày ban hành:03/04/2008
  Về việc giải thể các xã Xuân Mỹ, Xuân Liên và Xuân Khao (vùng lòng hồ chứa nước cửa đặt) thuộc huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa và điều chỉnh địa giới hành chính các xã giải thể
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Sắc lệnh 08/2009/SL-LPQT

  Người ký:Vũ Huy Hoàng
  Nguồn thu thập:Công báo số 115 & 116/2009;
  Chức danh:Bộ trưởng
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:09/02/2009
  Cơ quan ban hành:Bộ Công Thương
  Ngày ban hành:04/04/2008
  Giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước cộng hòa Mô-dăm-bích về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT (VB trùng)

  Người ký:Phạm Vũ Luận
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo số 235+236
  Chức danh:Thứ trưởng
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/25245/142008QDTTG.zip
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:18/04/2008
  Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Ngày ban hành:07/04/2008
  Ban hành Điều lệ Trường Mầm non
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »